องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2563 ]66
2 กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร [ 11 ก.ย. 2563 ]64
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 เม.ย. 2563 ]64
4 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ [ 17 เม.ย. 2563 ]67
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำ เก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล [ 17 เม.ย. 2563 ]66
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 เม.ย. 2563 ]67
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [ 17 เม.ย. 2563 ]64
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ [ 17 เม.ย. 2563 ]63
9 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 เม.ย. 2563 ]67
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 17 เม.ย. 2563 ]66
11 การรับชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน [ 17 เม.ย. 2563 ]61
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2563 ]67
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 เม.ย. 2563 ]68
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุ [ 17 เม.ย. 2563 ]74
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทำ เก็บ และขนส่งสิ่งปฏิกูล [ 17 เม.ย. 2563 ]62
16 กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ [ 17 เม.ย. 2563 ]73
17 กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ [ 17 เม.ย. 2563 ]73
18 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ธ.ค. 2561 ]66
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 24 พ.ย. 2558 ]66
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2558 ]74
 
หน้า 1|2