องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ [ 12 มี.ค. 2564 ]71
2 กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ [ 12 มี.ค. 2564 ]69
3 กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรรับท ำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 12 มี.ค. 2564 ]68
4 กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 มี.ค. 2564 ]66
5 กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ [ 12 มี.ค. 2564 ]67
6 กำรจดทะเบียนพำณิชย์ (เลิกประกอบพำณิชยกิจ) ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ [ 12 มี.ค. 2564 ]71
7 กำรรับช ำระภำษีบ ำรุงท้องที่ [ 12 มี.ค. 2564 ]72
8 กำรรับช ำระภำษีป้ำย [ 12 มี.ค. 2564 ]68
9 กำรรับช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 มี.ค. 2564 ]67
10 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองส่งเสริมสวัสดิการ [ 14 ก.ค. 2563 ]70
11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 28 เม.ย. 2563 ]73