องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ