องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ