องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป (เต้น บาสโลบ) [ 15 ก.ค. 2563 ]129
62 โครงการแข่งขันการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ [ 15 ก.ค. 2563 ]196
63 โครงการอบรมแกนนำเยาวชน ป้องกันและแก้ไข ความรุนแรงในครอบครัว [ 15 ก.ค. 2563 ]131
64 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ก.ค. 2563 ]98
65 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมเด็กเยาวชน กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป (กิจกรรมเต้นบาสโลบ) [ 15 ก.ค. 2563 ]127
66 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 ก.ค. 2563 ]150
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๖๒ [ 8 มิ.ย. 2563 ]112
68 ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ ๑ ,๑๖ [ 25 พ.ค. 2563 ]107
69 กิจกรรมตู้ปันสุข [ 21 พ.ค. 2563 ]108
70 พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด 19) [ 19 พ.ค. 2563 ]111
71 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว และ ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว ปีการศึกษา 1/๒๕๖3 [ 13 พ.ค. 2563 ]101
72 แผนอัตรากำลัง [ 24 เม.ย. 2563 ]110
73 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 23 เม.ย. 2563 ]100
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]106
75 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]108
76 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]97
77 ประชาสัมพันธุ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]98
78 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนนการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมปี ๒๕๖๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]94
79 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ปี ๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2562 ]90
80 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ก.ย. 2562 ]90
 
|1|2|3หน้า 4|5|6