วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว(ต.ค.-ธ.ค.๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และซ่อมประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จำนวน 28 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนในโครงการวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะ และเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคันคูหวยลำเตา บ้านโนนลำเตา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง